มอบประกาศเกีนรติคุณผู้บริหารมูลนิธิช่วยเพื่อนครูฯ
ที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย และ
ต้อนรับประธานมูลนิธิฯ คนใหม่

33

34