การเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค.-ชพส. เป็นกรณีพิเศษเนื่อในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการสกสค.

รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) โดยเปิดรับ ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 -วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ค่าสมัคร สมาชิก ช.พ.ค. ค่าสมัคร 100 บาท ค่าสงเคราะห์รายศพล่วงหน้า 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,100 บาท ค่าสมัคร สมาชิก ช.พ.ส. ค่าสมัคร 100 บาท ค่าสมัครสงเคาะห์รายศพล่วงหน้า 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,100 บาท

Picture 2105

Picture 21051