การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562 และ ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 ส่งขอรับทุนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562