ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ปี 2561

http://www.otep-pkt.go.th/provincenews/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7/