ผลการคัดเลือก รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561 ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา

ผลการคัดเลือก รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2561 ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้ส่งผลการคัดเลือกส่งไปส่วนกลางแล้ว พิจาณาและประกาศผล ในวัน เวลาใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Picture 2054

Picture 2053