มอบเงินค่าจัดการศพให้กับครอบครัวสมาชิก ช.พ.ค.

IMG_2647

         มอบเงินค่าจัดการศพให้กับครอบครัว
นายเฉลิม  บัวเกตุ  สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 445608
เป็นเงินจำนวน  200,000.00  บาท

                    เมื่อวันที่ 1  มิถุนายน  2559
                ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่