วันที่ 18 มกราคม 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ส. นายสนิท พวงอุบล จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ทายาท

นายสนิท  พวงอุบล 18.มค.62