วันที่ 19 เมษายน 2564 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ จ่ายเงินค่าจัดการศพ ให้แก่ทายาทนายสุรินทร์ พวงนุ่น สมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

30277นายสุรินทร์ ทองนุ่น