วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด คัดเลือกการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 และคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ได้พิจารณาการให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 และได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2562 ดังนี้  ผู้ได้รับทุน ระดับปริญญาตรีได้แก่ นายภูวินท์  มีไพบูลย์สกุล บุตรของ นางอนงค์  มีไพบูลย์สกุล  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สนง.เขตพื้นที่การศึกษากระบี่  ส่วนทุนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) ไม่มีผู้ยื่นแบบขอรับทุน  ผลการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ.2562 ประเภทบุคคล แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ครูและคณาจารย์  นางสาวชิตนภัส  แซ่เอี้ยว  ครูชำนาญการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 สังกัด สพป.กระบี่  กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา นายจรูญ  แสนพันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมมาวุธสรณาราม สังกัด สพป.กระบี่ กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารการศึกษา ไม่มีผู้ส่งขอรับรางวัล กลุ่มที่ 4 ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ไม่มีผู้ส่งขอรับรางวัล กลุ่มที่ 5 ผู้มีคุณูปการ ไม่มีผู้ส่งขอรับรางวัล  ประเภทหน่วยงาน ผู้ได้รับรางวัล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อำเภอเหนือคลอง สังกัด สพป.กระบี่

S__55762952 S__55762947 S__55762948 S__55762949 S__55762950 S__55762951