วันที่ 29 มกราคม 2562 นายอุทัย เกื้อเพชร ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดกระบี่ ได้จ่ายเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค. นายสมเกียรติ หอมสิน จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ทายาท

นายสมเกียรติ   หอมสิน